مجید نوروزی تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد

 

مجید نوروزی