حدیثه تهرانی تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد.

 

حدیث تهرانی