سوگل طهماسبی تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد.

 

سوگل طهماسبی