افسانه چهره آزاد  تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد.

 

افسانه چهره آزاد