عکسی که ماهایا پطروسیان از دوران کودکیش در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.

 

ماهایا پطروسیان