فاطمه گودرزی  تصویر زیر را به مناسبت تولد کمند امیرسلیمانی در صفحه رسمی خود منتشر کرد.

 

فاطمه گودرزی