بهاره کیان افشار  تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد.

 

بهاره کیان افشار