سیروان خسروی با انتشار این عکس نوشت:

خیلى وقتا متوجه زیباییهاى اطرافم نشدم و از کنارشون گذشتم...مثل همین فضاى کنار پیاده رو که ندیدمش. مصطفى دید و ثبت کرد.

سیروان خسروی