مهشید جوادی با انتشار این عکس نوشت:

که از جان عزیزتری 

مهشید جوادی