بهناز جعفری با لباس سربازی در یکی از نمایش هایش را خواهید دید.

بهناز جعفری