رزیتا غفاری درباره این عکس نوشت:

رزیتا غفاری

در غمت اندیشه دارم..

ژرف بانو....نازبانو..

"کلبه ای در مه" هر شب ساعت ۴۵'۸ از شبکه ۳ سیما.