فلور نظری  تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد.

 

فلور نظری