نرگس محمدی این عکس را در صفحه خود منتشر کرد.

 

سلفی نصف و نیمه نرگس محمدی