حسین سلیمانی  تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد.

 

حسین سلیمانی با استایلی اروپایی /عکس