مریم معصومی  تصویر زیر را در صفحه رسمی اینستاگرام خود منتشر کرد.

 

مریم معصومی در فرودگاه ایران /عکس