شبنم قلی خانی  تصویر زیر را در صفحه رسمی اینستاگرام خود منتشر کرد.

 

تاج شاهانه شبنم قلی خانی /عکس