کمند امیرسلیمانی  تصویر زیر را در صفحه رسمی اینستاگرام خود  منتشر کرد.

 

کمند امیرسلیمانی چقد عوض شده /عکس