کامران تفتی در پستش نوشت:

کامران تفتی

.آروم باش و ادامه بده....

بعد از سه ماه خواستم حاضرى بزنم

یک دنیا دلتنگى و هزار هزار دنیا ممنون از همه

مهربونیاتون...