سپیده خداوردی  تصویر زیر را در صفحه رسمی اینستاگرام خود منتشر کرد.

 

تیپ قرمز سپیده خداوردی در کنار بت منش /عکس