پانته آ بهرام  تصویر زیر را در صفحه رسمی اینستاگرام خود منتشر کرد.

 

دو پانته آ در یک قاب /عکس