دنیا مدنی  تصویر زیر را در صفحه رسمی اینستاگرام خود منتشر کرد.

 

سلفی جدید دنیا مدنی /عکس