تصویری از لیلی کوچک در آغوش لیلی رشیدی 48 ساله را در ادامه مشاهده می کنید.

لیلی رشیدی