مریم معصومی  تصویر زیر را در صفحه رسمی اینستاگرام خود منتشر کرد.

 

سلفی خیابانی مریم معصومی /عکس