مهران احمدی تصویر زیر را در صفحه رسمی اینستاگرام خود منتشر کرد.

 

سلفی کرونایی مهران احمدی و رفقا /عکس