خاله شادونه  تصویر زیر را در صفحه رسمی اینستاگرام خود منتشر کرد.

 

استراحت خاله شادونه وسط برنامه کودک /عکس