الهام طهموری  تصویر زیر را در صفحه رسمی اینستاگرام خود منتشر کرد.

 

الهام طهموری رها شده در دست باد /عکس