یاسمن شاه حسینی همسر پدرام کریمی با انتشار این عکس ها نوشت:

عزیزترینم میلادت مبارک منو آیین باشه 

سایه ات مستدام 

تنت سلامت 

مسیرت هموار 

1400/04/29

پ،ن: کیک دستپخت خودم با کلی داستان ها و تجربه های هیجان انگیز و...

قطعا چیزی از دل بیاد حداقل ظاهرش خوب میشه

S9182630.png

پدرام کریمی