ویدا جوان با انتشار تصویر زیر در صفحه رسمی خود نوشت:

جان ها بخشیده شد

خانه ها ویران شد...

و سجده های روی خاک و بوسه های بر زمین و اشک های شوق از آزادی تو ...

امروز اما سرهامان در دورانند از آنچه بر "تو"، بر "ما" می گذرد در سرزمینی که شهره است به فراوانی نعمات...

خوزستان

آبادان یازده ۶۰

ویدا جوان