پردیس پورعابدینی  تصویر زیر را در صفحه رسمی اینستاگرام خود منتشر کرد.

 

پردیس پورعابدینی در میان طبیعتی بکر /عکس