ساناز سماواتی  تصویر زیر را در صفحه رسمی اینستاگرام خود منتشر کرد و نوشت:

 بعد از سالها ...دوباره کفش کوه به پا کردن لذتی داره اونم با فرزند ....لذت نابی که فقط دیدن از بین رفتن طبیعت توسط بشر مخدوشش کرد . به امید روزیکه دوباره با نوه خودم برم کوه و احیا طبیعت را نظاره گر باشم .

کوهنوردی ساناز سماواتی و پسرش /عکس