رزیتا غفاری  تصویر زیر را در صفحه رسمی اینستاگرام خود منتشر کرد و نوشت: 

و سرانجام پیدا خواهیم کرد..

آن روزنه امید را..

میان تاریکی های امروزمان..

اصفهان

رزیتا غفاری در پی روزنه امید /عکس