ویشکا آسایش این عکس را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد و نوشت:

همینطوری..

پست متفاوت ویشکا آسایش+ عکس