تفسیر جالب مهدی سلطانی درباره سریال افرا+ عکس

مهدی سلطانی در توضیح این عکس نوشت:

افرا ” رویارویی «منیّت» و «انسانیّت» است.

تفسیر جالب مهدی سلطانی درباره سریال افرا+ عکس

روایتی است استعاری از «شکارچی» و «شکار». به تعریف نمادین، انسانیّت همان شکارست که توسط منیّت شکار و یا ذبح می‌شود. منیّتی که می‌خشکاند، خورد می‌کند، ویران می‌سازد و آنگاه انسانیّت همچون حیوانی معصوم ، شکار می‌شود. منیّت تحقیر می‌کند و خشم زاده می‌شود، انتقام شکل می‌گیرد و انتقام ویران می‌کند همه چیز را، و انسانیت اولین قربانی یک جامعه‌ی متفرعن است.

مواظب خودتون باشید