عکسی جدید از رضا بهرام در َآسانسور که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

سلفی آسانسوری رضا بهرام/ عکس