پردیس پورعابدینی این استوری را در صفحه خوذ منتشر کرد.

تبریک تولد بازیگر زن جوان برای نسیم ادبی