شبنم قلی خانی با انتشار این عکس نوشت:

کلمات همه جا هستند. 

ما با آنها سخن می‌گوییم، آنها را می‌خوانیم، با آنها فکر می‌کنیم، آنها را می‌بینیم، با آنها تایپ می‌کنیم و آنها را در ذهن خود می‌شنویم. 

مهم است بدانیم تمام کلماتی که بر زبان یا به ذهن می‌آوریم، امواجی را با خود حمل می‌کنند که ممکن است مثبت باشند یا منفی، و معمولا ناخودآگاه بر زبان جاری می‌شوند.

شکایت و نگرانی عبارات بیانی منفی هستند. هر بار از چیزی گله می‌کنیم، توجه خودمان را به چیزی می‌دهیم که دوستش نداریم

 و وقتی نگران آینده هستیم، بیشتر به آنچه خواهانش نیستیم توجه می‌کنیم.

هر چه بیشتر از حرفهایی که بر زبان می‌آوریم و اهمیت ارتعاشاتمان آگاه باشیم، بیشتر می‌توانیم جلوی زبانمان را بگیریم تا عبارات منفی به کار نبریم. 

مایکل لوسیر

 تست گریم شبنم قلی خانی در سریال جدیدش /عکس