بهاره افشاری در پستش نوشت:

عکس جالب بهاره افشاری با چارلی چاپلین

به چارلی گفتم :چه بر سر سینما بعد از دوران کرونا می آید؟

گفت:خوشبختی فاصله این بدبختی است تا بدبختی دیگر...

قانع شدم