احسان کرمى تصویر زیر را در صفحه رسمی اینستاگرام خود منتشر کرد. احسان کرمى با انتشار این عکس نوشت:

قرار گرفتن در برابر دوربین مریم سعیدپور تجربه خاصى بود

عکسهایش،دنیایش و جهان بینى اش آنچنان در هم آمیخته که قابل تفکیک نیست

اینکه در عکاسى عنصرى را (مثل رنگ)حذف کنى یا  با استفاده بزرگنمایى شده از عنصرى (مثل نور) بخواهى مفهومى را که در خیال توست انتقال دهى شاید یک روش معمول باشد

اما ثبت یک عکس به عنوان یک اثر هنرى قابل تامل و کشف نه یک موجود مصرفى با در نظر گرفتن همه عناصر موجود در زندگى نیاز به چیزى وراى تکنیک دارد که  در وجود مریم به فراوانى یافت میشود

برایش آرزوهاى بزرگ دارم

تجربه خاص احسان کرمى از این عکس /عکس