شاهرخ استخری تصویر زیر را در صفحه رسمی اینستاگرام خود منتشر کرد. شاهرخ استخری در پستش نوشت:

پناه شلوارش سوراخ‌ شد و کلی گریه کرد، آروم که شد گفتم بابا هیچ وقت واسه چیزی که میشه خرید‌ گریه نکن، بعد چشمام به خاطر یه جامدادی که تو بچگی دزدیده بودن تر شد.

خاطره ناخوشایند شاهرخ استخری از دوران تحصیلی اش /عکس