سپیده خداوردی  تصویر زیر را در صفحه رسمی اینستاگرام خود منتشر کرد. سپیده خداوردی با انتشار این تصویر نوشت:

پیش به سوی خرید قبل مدرسه سانیار جاااااان

هوررااااااا

بوسه شیرین بر پیشانی سپیده خداوردی /عکس