احسان کرمی تصویر زیر را در صفحه رسمی اینستاگرام خود منتشر کرد. احسان کرمی در پستش نوشت:

 عکس یادگاری احسان کرمی در منزل خواهر مرحوم صدر /عکس

به قول آقاى خمسه

حمید صدر انقدر عاشق زندگى بود که نمیدونم ما مردیم و در رویاى او هستیم یا او مرده و در رویاهاى ما جریان داره

در کنار هم ، در یادبود دوستى که عاشق زندگى بود و عاشق اینکه همه کسانى که دوستشان داشت کنار هم باشند و بخندند…تا باد چنین بادا…

دکتر جان جاى شما هیچوقت پر نخواهد شد

حمید رضا صدر

پى نوشت

این نقطه اى که در آن با آقاى خمسه و برزو جان عکس گرفتیم در منزل مهرناز خانم صدر خواهر دکتر صدر، جایى است که بیشتر عکسهاى من و دکتر در این سالهاى اخیر آنجا انداخته شد و بیشتر دیدارهاى خانوادگى ما آنجا اتفاق افتاد اما این بار…