تصاویری از تسلیت امیر جعفری به فرزندان فتحعلی اویسی را مشاهده می کنید.

تسلیت امیر جعفری به فرزندان فتحعلی اویسی /عکس

تسلیت امیر جعفری به فرزندان فتحعلی اویسی /عکس

تسلیت امیر جعفری به فرزندان فتحعلی اویسی /عکس

تسلیت امیر جعفری به فرزندان فتحعلی اویسی /عکس