سپند امیرسلیمانی تصویر زیر را در صفحه رسمی اینستاگرام خود منتشر کرد. سپند امیرسلیمانی با انتشار این تصویر نوشت:

هم نسل نبودیم،هم سن نبودیم اما به اندازه سالها با هم حرف زدیم و شعر خوندیم

یک هفته قبل از مریضى قرار شد دوباره بشینیم و شعر دوره کنیم،شما از اشعار کلاسیک بگى و من از اشعار معاصر

حیف که نشد بشه،حیف که این روزها هیچى نمیشه بشه

چقدر نگونبختم که همشینى با شما رو از دست دادم عزت جون

پست پر احساس سپند امیرسلیمانی برای عزت الله مهرآوران /عکس