​عکسی از  محمدرضا فروتن در جزیره که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.محمدرضا فروتن در جزیره بازی میکند.محمدرضا فروتن در جزیره گریمی متفاوت دارد.محمدرضا فروتن در جزیره نقشی متفاوت دارد.

محمدرضا فروتن در نمایی از سریال جزیره /عکس