شهرزاد کمال زاده تصویر زیر را در صفحه رسمی اینستاگرام خود منتشر کرد. شهرزاد کمال زاده با انتشار این عکس ها نوشت:

این چند بیت از اشعار حافظ تقدیم به همه شما عزیزانم که بسیار دوستون دارم
سر ارادت ما و آستان حضرت دوست
که هر چه بر سر ما میرود ارادت اوست
نظیر دوست ندیدم گرچه از مه و مهر
نهادم آینه‌ها در مقابل رخ دوست

شیراز گردی شهرزاد کمال زاده /عکس

شیراز گردی شهرزاد کمال زاده /عکس

شیراز گردی شهرزاد کمال زاده /عکس

شیراز گردی شهرزاد کمال زاده /عکس