شبنم فرشادجو تصویر زیر را در صفحه رسمی اینستاگرام خود منتشر کرد. شبنم فرشادجو در پستش نوشت:

مدرک بین المللی مربیگری یوگای خنده رو گرفتم

زیر نظر مجید پزشکی عزیز و دکتر مادان کاتاریا از هندوستان

ممنون از خانم ثامنی و بقیه بچه ها .... خیلی خوش گذشت

امیدوارم همیشه همگی بخندیم.

مدرک بین المللی مربیگری یوگای خنده شبنم فرشادجو /عکس

Y7188219.pngمدرک بین المللی مربیگری یوگای خنده شبنم فرشادجو /عکس

مدرک بین المللی مربیگری یوگای خنده شبنم فرشادجو /عکس