همسر بابک جهانبخش تصویر زیر را در صفحه رسمی اینستاگرام خود منتشر کرد. پریا پرتوی فرد با انتشار این عکس نوشت:

همسر بابک جهانبخش خودش را به بی خیالی زد /عکس

اصلاً به این فکر نکن که دیگران برای تو چه فکری می کنند…

حتی برایت مهم نباشد چطور و چگونه قضاوت می شوی،

کاری که دوست داری و می دانی درست است را بکن و مسیرِ خودت را برو…

بگذار دیگران هم یاد بگیرند به جای اینکه زمانشان را به پای حسادت و قضاوت و تقلید، تلف کنند، دنبال اهداف و آرزوهایشان باشند.

گاهی تو به آسیب پذیریِ قرص جوشان می شوی و آدم ها با حرف ها و قضاوت هایشان مانندِ آب،

نزدیکشان که می شوی، نابودت می کنند!

لازم است کمی دورتر بایستی و در سکوت، کارِ خودت را بکنی.

که گاهی آرامشِ انسان، در همین ندیدن ها و نشنیدن هاست.