نجمه جودکی در پستش نوشت: چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست

سخن شناس نه‌ای جان من خطا این جاست

روح شادروان علی معلم غرق در ارامش

خدا قوت به بانو‌معماریان و امید معلم گرانقدر

سپاسگزارم از مریم شافعی نازنینم که با عشق این لباس رو برای من طراحی کرد و من هم با عشق تن کردم❤️