استوری کنایه آمیز خانم مجری درباره تعطیلی مدارس

المیرا شریفی مقدم، مجری برنامه صبحانه ایرانی با انتشار این استوری نوشت:

"از این به بعد هروقت مدارس باز بود اعلام می‌کنم!"

 

استوری کنایه آمیز خانم مجری درباره تعطیلی مدارس