تصویری جالب از پیمان معادی در آغوش همسرش

حاصل ازدواج پیمان معادی و همسرش، دو فرزند به اسم های باران و رایان است.

 تصویری جالب از پیمان معادی در آغوش همسرش